13 Юли 2017

Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР 1700 - Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2017-002
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 Кратко описание на предмета на поръчката:Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи за изграждане на пожароизвестителна инсталация /ПИИ/ взривобезопасен тип в десет броя взривоопасни склада и конвенционална ПИИ в седем броя складове и лаборатория с нормална пожароопасност, намиращи се във ВР 1700 „Калояновец“ на в.ф. 24150 гр. Стара Загоравъз основа на одобрен от възложителя инвестиционен проект във фаза „работен проект“ по всички части.

 Вид на обществената поръчка:събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП.

 Краен срок за подаване на оферти: до 17:30 ч. на 28.07.2017 г.

 

 

Лица за контакти: инж. Мариана Кирилова, тел. 02 92 20711 e-mail: m.kirilova @mod.bg; инж. Петър Нелов, тел: 02 92 20794

 

, e-mail: p.nelov@mod.bg

 

Във връзка с чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР № 1700 (Калояновец) на военно формирование № 24150 – Стара Загора“ се удължава до 17:30 ч. на 16.08.2017 год.