13 Юли 2017

1057/„Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци”

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2017-001
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 Кратко описание на предмета на поръчката:Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци въз основа на одобрен от възложителя инвестиционен проект във фаза „технически проект“ по всички части.

 Вид на обществената поръчка:събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП.

 Краен срок за подаване на оферти: до 17:30 ч. на 28.07.2017 г.

 Лица за контакти: инж. Константин Пешев, тел. 02 92 20747,e-mail: k.peshev@mod.bg; инж. Петър Нелов, тел: 02 92 20794, e-mail: p.nelov@mod.bg