12 Дек. 2016

1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2016-012
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи на на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци въз основа на одобрен от възложителя инвестиционен проект във фаза „технически проект“ по всички части.

 Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява на основание чл. 20, ал. 3, чл. 186 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки.

 Краен срок за подаване на оферти: до 17:30 ч. на 05.01.2017 г.

Лица за контакти: e-mail: k.pеshev@mod.bg  - инж. Пешев, тел. 02/ 92 20747, e-mail: p.nelov@mod.bg  - инж. Петър Нелов, тел: 02/ 92 20794;