12 Апр. 2016

Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР 1700 - Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2016-001
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи за изграждане на пожароизвестителна инсталация /ПИИ/ взривобезопасен тип в десет броя взривоопасни склада и конвенционална ПИИ в седем броя складове и лаборатория с нормална пожароопасност, намиращи се във ВР 1700 „Калояновец“ на в.ф. 24150 гр. Стара Загоравъз основа на одобрен от възложителя инвестиционен проект във фаза „работен проект“ по всички части.

Вид на обществената поръчка: Публична покана на основание чл. 3, ал. 1, т. 3,б; чл. 14, ал. 4, т. 1 и чл. 101а от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 26.04.2016 г.

Лица за контакти: инж. Атанас Каишев, тел. 02 9220734 e-mail: a.kaishev@mod.bg, инж. Петър Нелов, тел: 02 9220794