3 Септ. 2015

„Основен ремонт на сгради с №№ 10, 16, 17, 18, 26, 28 и участък на ограда на войскови район 1415- Ямбол“

Номер-МО: 
MO-GDInfro-3-2015-010
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – ремонтни работи /СРР/ на сгради във ВР1415 – Ямбол включени в одобрена от Възложителя количествена сметка. Целта е ремонт и обезопасяване на сгради, които попадат в поземлен имот № 6629/02.10.2012г., с номера 10, 16, 17, 18, 26 и 28, изграждане на ограда и възстановяване на съществуваща такава, в съответствие с нормативните изисквания.

Вид на обществената поръчка:чл. 3, ал. 1, т. 3,б; чл. 14, ал. 4, т. 1 и чл. 101а от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 17.09.2015 г.

Лица за контакти: Марина Иванова, тел:02 92 20730, e-mail: m.ivanova@mod.bg

инж. Зорница Димитрова, тел: 02 92 20749

инж. Мариана Йовчева, тел: 02 92 20711

На основание подписан Приемателно – предавателен протокол от 15.06.2016 г. е приключено изпълнението на договор № ВИ-06-2/14.03.2016 г., сключен между Министерство на отбраната и "Раев Строй" ЕООД, гр. Сливен.