10 Юни 2015

„Ремонт на магазини в гр. София, ж.к. „Надежда“ до бл. 435“

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2015-006
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строително-ремонтни работи /СРР/ на хидроизолация и отводнителна система на плосък покрив и козирки на магазини, собственост на Министерството на отбраната с адрес: гр. София, ж.к. Надежда” до бл. 435.

Вид на обществената поръчка:чл. 3, ал. 1, т. 3б; чл. 14, ал. 4, т. 1 и чл. 101а от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 22.06.2015 г.

Лица за контакти:Марина Иванова, тел:02 92 20730, e-mail: m.ivanova@mod.bg

инж. Петър Нелов, тел: 02 92 20794

инж. Мариана Йовчева, тел: 02 92 20711  

На основание подписан Приемателно – предавателен протокол от 31.08.2015 г. е приключено изпълнението на договор № ВИ-06-15/24.07.2015 г., сключен между Министерство на отбраната и ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ", гр. София.