28 Май 2015

„Изграждане на районен водопровод и комуникации във ВР 2295 - Варна“

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2015-005
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи /СМР/ за изместване на съществуващ водопровод и прилежащите му кабели (захранващи и сигнални) по ново трасе въз основа на одобрен от възложителя инвестиционен проект във фаза „работен проект“.

Вид на обществената поръчка: открита процедура, на основание чл. 3, ал. 1 и чл.16, ал. 4 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 25.06.2015 г.

Лица за контакти: Марина Иванова, тел:02 92 20730, e-mail: m.ivanova@mod.bg

инж. Петър Нелов, тел: 02 92 20794

арх. Лидия Далкалъчева, тел: 02 92 20792  

На основание окончателно разплащане и подписано удостоверение за въвод № 35 от 15.02.2015 г. на обекта, изпълнението по договор за строителство № ВИ-06-20/25.09.2015 г. е приключено.