21 Май 2015

„Ремонт на хранителен блок във ВФ 22180 - Казанлък“

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2015-004
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Номер-МО:MO-GDInfrO-3-2015-004

Номер-АОП: 00164-2015-0019

Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи на хранителен блок във ВФ 22180 – Казанлък въз основа на одобрен от възложителя инвестиционен проект във фаза „работен проект“ по всички части.

Вид на обществената поръчка:открита процедура, на основание чл. 3, ал. 1 и чл.16, ал. 4 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 18.06.2015 г.

Лица за контакти: Марина Иванова, тел:02 92 20730, e-mail: m.ivanova@mod.bg

инж. Петър Нелов, тел: 02 92 20794

арх. Лидия Далкалъчева, тел: 02 92 20792   

На основание окончателно разплащане и подписан Акт образец 16 от дата 06.04.2016 г. за обекта, изпълнението по договор за строителство № ВИ-06-21/02.10.2015 г. е приключено.