19 Май 2015

Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за обект „Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22180 Казанлък“

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2015-003
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Възлагане на обществена поръчка за изпълнение на консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за обект Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22180 Казанлък“.

Вид на обществената поръчка: основание чл. 3, ал. 1, т. 2; чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101а от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 02.06.2015 г.

Лица за контакти:Марина Иванова, тел:02 92 20730, e-mail: m.ivanova@mod.bg

инж. Петър Нелов, тел: 02 92 20794

 инж. Мариана Йовчева, тел: 02 92 20711

На основание окончателно разплащане и подписан Акт образец 16 от дата 06.04.2016 г. за обекта, изпълнението по договор за консултантска услуга № ВИ-06-14/22.07.2015 г. е приключено.  

Гаранцията за изпълнение на договор № ВИ-06-14/22.07.2015 г. е освободена в пълен размер на 05.05.2016 г. на основание чл.63, ал.1 от ЗОП и в изпълнение на чл. 21 от договора.