10 Ноем. 2017

Застраховане на застроени недвижими имоти - публична държавна собственост в управление на Министерство на отбраната, Българската армия и структури на пряко подчинение на министър на отбраната със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-1-2017-001
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Застраховане на застроени недвижими имоти-публична държавна собственост в управление на Министерство на отбраната, Съвместно командване на силите, Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Стационарната КИС, Служба "Военно информация", Служба "Военно полиция", Националния военноисторически музей, Военно-географска служба, Национална гвардейска част, Централен артилерийски технически изпитателен полигон, военно формирование 32990 - Пловдив със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. Застраховането се извършва на основание чл.12 от Закона за държавната собственост. Изискванията за изпълнение на услугата са описани в Спецификацията за услуга – приложение към документацията за участие. 

Вид на обществената поръчка: Ускорена ограничена процедура по ЗОП

 Краен срок за подаване на оферти: до 17:30 ч. на 27.11.2017 г.

 Лица за контакти: инж. Спас Лозанов, телефон за контакти: 02 9220797; 0884911527; e-mail: s.lozanov@mod.bg