26 Март 2018

Ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP, автоматични телефонни централи – ERICSSON MD – 110

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-022
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: По реда на чл. 131 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки (обявени с МЗ № ОХ – 741/26.09.2016 г.), Глава тринадесета, Раздел IV – Правила за възлагане на обществени поръчки при стойност по чл. 20, ал. 6 от ЗОП, които съдържат класифицирана информация
Срок за представяне на УС и РДКИ в дирекция "Сигурност на информацията", ул. Дякон Игнатий" № 3: до 5 (пет) работни дни от датата, следваща датата на обявяване на Условията за участие
Сключен договор: УД 04-23/22.10.2018 г.
Лице за контакт:
Й. Йорданов тел. 02 92 20661, e-mail: y.yordanov@mod.bg