21 Авг. 2017

Техническа поддръжка и ремонт с обособени позиции

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-040
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката:
Техническа поддръжка и ремонт с обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1 – Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на системи за физическа сигурност и ПИС в сградата на Министерство на отбраната в гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3;
Обособена позиция № 2 – Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на система „Видеоконтрол“, система „Контрол на достъпа“ и „Алармена система против проникване“ в сградата на Министерство на отбраната в гр. София, бул. „Ген.Тотлебен“№ 34
Вид на ОП: Глава тринадесета, Раздел IV от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки (обявени с МЗ № ОХ-741/26.09.2016 г.), Правила за възлагане на обществени поръчки при стойност по чл.20, ал.6 от ЗОП, които съдържат класифицирана информация.
Краен срок за представяне на документи по ЗЗКИ: в дирекция „Сигурност на информацията“ до 5 (пет) дни от датата, следваща датата на публикуване на настоящите Условия за участие на Профила на купувача на Интернет страницата на Министерството на отбраната - 28.08.2017 г.
Краен срок за представяне на предложение за участие: 21 дни, считано от дата на получаване на покана за представяне на предложение.
Сключени договори: УД 04-4/23.02.2018 г.; УД 04-5/23.02.2018 г.