5 Юли 2017

Доставка на лицензи за сървърен софтуер

Номер-МО: 
MO-DOA-2017-029
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката: „Доставка на лицензи за сървърен софтуер“, както следва: Придобиване на: Лицензи за софтуерен продукт Microsoft Windows Server Standard и/или еквивалентно, в съответствие с Техническа спецификация – ТС С 93.2314.16.
Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 18.08.2017 г. - 17:30 ч.
Сключен договор: УД 04-1/02.01.2018 г.
Лице за контакт: Й. Йорданов тел. 02 92 20661, e-mail: y.yordanov@mod.bg