13 Февр. 2015

Придобиване на системно програмно осигуряване и хардуер за функционирането на Информационната система“ по проект, финансиран от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Номер-МО: 
MO-DIO-2015-005
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование: “Придобиване на системно програмно осигуряване и хардуер за функционирането на информационната система“, в съответствие с изискванията на техническа спецификация TС С93.2052.15, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на работни станции“; Обособена позиция №2 – „Доставка на сторидж (дисков масив)“; Обособена позиция №3 – „Доставка на принтер за печат на документи с размер А2“; Обособена позиция №4 – „Доставка на сървъри, мрежови компоненти, непрекъсваемо захранване и антивирусен софтуер“.

Процедурата e в изпълнение на проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вид на процедурата: Открита по чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Лице за контакт: М. Бонев тел. 02 92 20 882, 02 92 22 575, 088 7708528 e-mail: m.bonev@mod.bg

 Сключени договори УД 04-13/2015,  УД 04-14/2015