8 Дек. 2017

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за Проект 3TI31009 – Provide hand grenade range „Изграждане на полигон за ръчни гранати” във в. ф. 32 450 – Мокрен

Номер-МО: 
9-NSIP-2017-PC
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Предмет на предмета на поръчката: Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за Проект 3TI31009 – Provide hand grenade range „Изграждане на полигон за ръчни гранати” във в. ф. 32 450 – Мокрен, част от Пакет от способности СР 9А0401 Force Integration and Enhanced Training – FIET по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

Вид на обществената поръчка: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Краен срок за подаване на оферти: 28.12.2017 г. 17:30 ч.

Лица за контакти: инж. Зорница Димитрова, тел. 02 92 20749, e-mail: z.dimitrova@mod.bg; инж. Милена Иванова, тел: 02 92 20703, e-mail: m.d.ivanova@mod.bg