24 Окт. 2019

Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за Проект 3FS31001-03 – Ремонт на съоръжения за съхранение на боеприпаси в складови райони с ползватели в.ф. 22780 – Долно Камарци и в.ф. 26690 – Павликени

Номер-МО: 
3-NSIP-2019-K
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за Проект 3FS31001-03 – Ремонт на съоръжения за съхранение на боеприпаси в складови райони с ползватели в.ф. 22780 – Долно Камарци и в.ф. 26690 – Павликени, включваща следните дейности:

 А) Извършване на оценка за съответствието на двата инвестиционни проекти (за Долно Камарци и Павликени) с основните изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал. 5, ал. 6, т. 2 и ал. 9, 10 и 11 от ЗУТ и заданията за проектиране, и изготвяне на комплексни доклади.

 Б) Упражняване на строителен надзор на строежите, проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите при упражняване на дейностите по буква А.

 В) Координиране на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни работи с договора за изпълнение на строителството.

 Г) Упражняване на функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни работи.

 Д) Изготвяне на окончателни доклади съгласно чл. 168 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на строежите съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Лица за контакт: инж. Карастоянов, тел. 02/922 07 20; инж. Иванова, тел. 02/922 07 03, имейл: m.d.ivanova@mod.bg

Срок за подаване на оферти: 19.11.2019 г., 17:30 ч.