14 Май 2015

„1214/АБТИ - Ремонт на покрив на сграда № 13 - склад за АБТИ във ВФ 28590 – Ресен“

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2015-002
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Възлагане на обществена поръчка за изпълнение на строително-ремонтни работи на обект „1214/АБТИ - Ремонт на покрив на сграда № 13 - склад за АБТИ във ВФ 28590 – Ресен“

Вид на обществената поръчка: чл. 3, ал. 1 и чл.14, ал. 5, т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, чл.83, ал.1 от Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори, одобрени със заповед № ОХ-510/22.07.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 26.05.2015 г.

Лица за контакти: Марина Иванова, тел: 02 92 20730, e-mail: m.ivanova@mod.bg

инж. Петър Нелов, тел: 02 92 20794

инж. Мариана Йовчева, тел: 02 92 20711  

На основание подписан Приемателно – предавателен протокол от 04.09.2015 г. е приключено изпълнението на договор № ВИ-06-12/02.07.2015 г, сключен между Министерство на отбраната и ЕТ "АЗИМ - АЛЕКСАНДРОВ ВЪРБАНОВ".