14 Май 2015

„1036/МЗИ – Мълниезащитна инсталация на сграда № 47 – складове във военно формирование 22 980 – Горна Баня“

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2015-001
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Възлагане на обществена поръчка за проектиране и изпълнение на СМР за обект „1036/МЗИ – Мълниезащитна инсталация на сграда 47 – складове във военно формирование 22 980 – Горна Баня“

 Вид на обществената поръчка: чл. 3, ал. 1 и чл.14, ал. 5, т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, глава втора от част пета на Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори, одобрени със заповед № ОХ-510/22.07.2014г.

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 28.05.2015 г.

Лица за контакти:Марина Иванова, тел:02 92 20730, e-mail: m.ivanova@mod.bg

инж. Петър Нелов, тел: 02 92 20794

инж. Райна Рашкова, тел: 02 92 20745