7 Авг. 2018

Доставка на Модулна универсална система за професионално проучване, откриване, измерване и поддръжка на подземни проводи и съоръжения съгласно изискванията на Техническа спецификация ТС Д 62.2783.17.

Номер-МО: 
1-NSIP-2018-G
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Доставка на Модулна универсална система за професионално проучване, откриване, измерване и поддръжка на подземни проводи и съоръжения съгласно изискванията на Техническа спецификация ТС Д 62.2783.17Системата е наземен проникващ радар (Ground Penetrating Radar – GPR). Системата позволява безразрушително и без изкопни работи да се откриват зарити в земята кабели и проводи, тяхното трасиране чрез привързване към GPS координати и въвеждане на данните (файловете) за нанасяне в специализираните карти за военните обекти, собственост на Министерство на отбранатаВ предмета на обществената поръчка се включва и извършване на гаранционно обслужване не по-малко от 24 месеца от датата на протокола за приемане-предаване на системата, както и провеждане на обучение на специалисти на Възложителя (до 10 лица) за работа с доставената система в необходимия обем в съответствие с Техническото предложение и сертифициране на обучените лица от изпълнителя по договора за работа с GPR.

Видът на процедурата е „Публично състезание“ съгласно чл. 176 от ЗОП.

Лицe за контакт: инж. Милена Иванова, тел. 02/9220703, имейл: m.d.ivanova@mod.bg

Срок за подаване на оферти: 28.08.2018 г., 17:30 ч.