19 Апр. 2018

Доставка на леки автомобили с нормална и повишена проходимост по обособени позиции

Номер-МО: 
1-NSIP-2018-А
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Доставка чрез покупка на леки автомобили с нормална и повишена проходимост по следните обособени позиции:

— Обособена позиция № 1: „Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 4+1)“ съгласно Техническа спецификация ТС В 01.2847.17 — 13 (тринадесет) броя автомобили,

— Обособена позиция № 2: „Доставка на леки автомобили с повишена проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 4+1)“ съгласно Техническа спецификация ТС В 01.2848.17 — 5 (пет) броя автомобили,

— Обособена позиция № 3: „Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 8+1)“ съгласно Техническа спецификация ТС В 01.2849.17 — 2 (два) броя автомобили.

В предмета се включва и гаранционно (сервизно) обслужване по предложение от участника и съгласно минималните изисквания в техническите спецификации.

Видът на процедурата е „Открита процедура“ съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

Срок за подаване на оферти: 22.05.2018 г., 17:30 ч.

Лица за контакт: инж. Милена Иванова, тел. 02/9220703, имейл: m.d.ivanova@mod.bg и полк. инж. Милен Христов, тел. 02/9220746