17 Юли 2017

„Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за Проект 3TI31009 – Provide hand grenade range „Изграждане на полигон за ръчни гранати” във в. ф. 32 450 – Мокрен“

Номер-МО: 
1-NSIP-2017-PC
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за Проект 3TI31009 – Provide hand grenade range „Изграждане на полигон за ръчни гранати” във в. ф. 32 450 – Мокрен“, част от Пакет от способности СР 9А0401 Force Integration and Enhanced Training – FIET по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП.

Краен срок за подаване на оферти: до 17:30 ч. на 11.08.2017 г.

 

Лица за контакти: инж. Зорница Димитрова, тел. 02 92 20749, e-mail: z.dimitrova@mod.bg; инж. Милена Иванова, тел: 02 92 20703, e-mail: m.d.ivanova@mod.bg