2 Дек. 2015

„Основен ремонт на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 42, вх. А, предназначен за административни помещения на Областен военен отдел –Велико Търново“

Номер-МО: 
МО-ЦВО-2015-01
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Разкрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 42, вх. А, предназначен за административни помещения на Областен военен отдел –Велико Търново“.

Оферти за участие се приемат в сградата на Централно военно окръжие, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Георги Бенковски” № 12, в деловодството, всеки работен ден от 03.12.2015г. до 11.12.2015г. /от 09;00ч. до 16:00ч./. Документация за участие в процедурата е безплатна и е достъпна на сайта на възложителя http://www.cоmd.bg.

Място и срок за подаване на предложенията за участие: офертите се приемат в сградата на Централно военно окръжие, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Георги Бенковски” № 12, деловодство, всеки работен ден от 03.12.2015г. до 11.12.2015г. /от 09;00ч. до 16:00ч./.

Дата и място на разглеждане на офертите: постъпилите оферти ще бъдат отворени в 16:30 часа на 11.12.2015г. в сградата на Централно военно окръжие, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Георги Бенковски” № 12.

Oтварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Лице за контакт: Георги Ерев, началник на сектор "Логистика и информационно-техническо осигуряване" в ЦВО - тел. 02/ 922 38 18

 

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет „Основен ремонт на недвижим имот, над1.07 MB03/12/2015
PDF icon Изисквания към участниците в процедурата процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава осем “a” от Зако220.57 KB02/12/2015
PDF icon Teхническа спецификация за провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава осем “a” от Зако1.39 MB02/12/2015
PDF icon Методика за оценка за провеждане на процедура за избор на изпълнител 279.08 KB02/12/2015
Microsoft Office document icon Представяне на участник48.5 KB02/12/2015
Microsoft Office document icon Техническо предложение35.5 KB02/12/2015
Microsoft Office document icon Ценово предложение32 KB02/12/2015
Office spreadsheet icon Приложение към ценова оферта на фирма188 KB02/12/2015
Microsoft Office document icon Договор-проект85.5 KB03/12/2015
Файл Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки14.2 KB02/12/2015
Файл Декларация по чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари18.21 KB02/12/2015
Файл Справка –декларaция съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП16.87 KB02/12/2015
Файл Декларация по § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП14.64 KB02/12/2015
Файл Декларация за конфиденциалност по чл.33 ал.4 от Закона за обществените поръчки12.38 KB02/12/2015
PDF icon Протокол - 1/12.12.2015 г., разгледани, оценени и класирани оферти1.57 MB14/12/2015
PDF icon Договор614.79 KB10/02/2016