8 Апр. 2016

Закон за обществените поръчки 2016 г.

В сила от 15.04.2016 г.
Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016 г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017 г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017 г.