Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOA-2017-010 Поддържане на Информационна система „Логистика на БА“ Не се прилага
MO-DOA-2017-009 Доставка и монтаж на модул за спътникова свръзка в мрежата Inmarsat Fleet Broadband 500 00164-2017-0004
MO-DOA-2017-008 Застраховане със застраховка "Злополука", настъпила при или повод изпълнение на служебните  задължения, на военнослужещите от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА 00164-2017-0003
MO-DOA-2017-007 Доставка на компютърна техника 00164-2017-0002
MO-DOA-2017-005 Застраховане със застраховка "Злополука", настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 00164-2017-0001
MO-DOA-2017-003 Доставка на хартия за плотер (ролна), която не е включена в рамкови споразумения на Централния орган за покупки Не се прилага
Преди 01.10.2014 г. Осигуряване на сателитен пренос по направления София - Кабул и София - Кандахар 00164-2011-0023
MO-DOA-2017-001 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на отбраната и Българската армия по сключено рамково споразумение № СПОР- 48/30.12.2016 г. от ЦОП Не се прилага
Преди 01.10.2014 г. Застраховане на личния състав, имуществото и автомобилната техника на контингентите на БА, участващи в задгранични операции в Косово, Босна и Херцеговина и Афганистан през 2014 - 2016 г. 00164-2013-0026
MO-DOA-2016-067 Сервизно поддържане на автомобилна техника 00164-2016-0055

Страници