Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен самолет

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 203, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, всички действия по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен самолет” се преустановяват, считано от 23.02.2018 г., предвид постъпила жалба  № ВХР-443-23.02.2018 г. в комисията за защита на конкуренцията.